Saturday, August 1, 2009

سیرک مشترک ایران و روسیه با صحنه گردانی ا.ن. پسرخوانده جدید خ.ر.


سیرک مشترک ایران و روسیه با مدیریت عزت جون، با اجرای قاضی سعید لوتی و با صحنه گردانی ا.ن. پسرخوانده خ.ر.، جدیدترین برنامه خود را به صورت علنی و غیر زنده از تمامی شبکه های صدا و سیمای حکومت اسلامی ایران، بارها و بارها تقدیم می کند:

برنامه این هفته: شیرهای رام شده اصلاحات در بند اعتراف!

شیرها همگی با جدیدترین روشها توسط کارشناسان و مشاوران روسی رام شده اند؛ آن هم 100 درصد تضمینی!

شما شیرهای نخبه عزیز مثل ها... رف... و خاتمی و موسوی و ... خوب ببینند و یاد بگیرند که چطور باید از حلقه های آتش پرید و نسوخت!

بله آقا شیرهای عزیز! اگه بموقع از آزادیتون استفاده نکنین، حداکثر چیزی که براتون می مونه، پرش سالم از حلقه است و بعد هم برگشتن به قفس تا سانس بعدی!

No comments:

Post a Comment