Wednesday, August 5, 2009

تهاجم همه جانبه صدا و سیما علیه هاشمی، حتی در وله ها!


بعد از مراسم تحلیف، شبکه خبر تلویزیون وله ای پخش کرد از سوگندهای ریاست جمهوری از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون و در آن از رجایی تا خاتمی و ا.ن. را به نمایش کشید.
در این وله بخشهایی از سوگند ریاست جمهوری از زبان هریک از چهار رئیس جمهور قبلی نمایش داده می شد، اما آنچه آشکارا حاوی پیام کودتاچیان برای هاشمی بود، نحوه گزینش بخشهای سوگند برای هریک از آقایان بود.
اما جالبتر از همه تکه ای بود که برای هاشمی در نظر گرفته بودند: "از هرگونه خودکامگى بپرهيزم و از ازادي و حرمت اشخاص و . . ."
ببینید که صدا و سیمای کودتا چگونه عزم خود را جزم کرده و حتی در وله ها هم فروگذار نمی کند تا هاشمی را که به خیال خودشان تنها احتمال باقی مانده برای مقابله با جناح حاکم است، نابود کند.

ببینید اینان چگونه بر باطل خود استوارند. و بیایید همین گونه بر حق خود استوار باشیم.

No comments:

Post a Comment