Sunday, August 30, 2009

تا زن سخن نگفته باشد ....

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، خانم دکتر کشاورز، با وجود لهجه غلیظ عربی در هنگام خواندن آیه ابتدای سخنانش، فرق بین ضمیر جمع و مفرد را نمی فهمد. می گوید با درود به ارواح اوصیا و انبیای الهی، سلام الله علیه و آله، در صورتی که صحیح آن سلام الله علیهم و آلهم. این است سواد خانم دکتری که مدعی وزارت است!
خوب از قدیم می گفتن تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد
البته منظور از مرد در این شعر، انسان است

No comments:

Post a Comment